>Capsaspora owczsarsaki atp6 ; 258 aa on
MITALLASPVEQFQVIPYFGLVTLGNVDFSYSNVVwVLLLLLLTLANISLLLGKRSNISE
SKVVQNNwQRMITKVGTFVNDMSQDTIGSEGRRYVNIILGLFVFVLLLNILGMIPYSFAI
TSQIVVTLwISwGVwLGSLTIGFINYGINFFSMFMPSGAPLALAPFLILIELLSYVARGI
SLGVRLAANITSGHILLTIIATFIFKMLNIGGIFIPLAFLTFALLFVLTILEMAIGAIQA
YVLGLLVTIYLNDSVHLH*

>Capsaspora owczsarsaki atp9 ; 74 aa on
MLEAAKLIGAGLATIGVAGSGVGIGTVFGALVGATARNPSLKQQLFGYTILGFAVVEAIA
LFALMMAFLILFAF*

>Capsaspora owczsarsaki cob ; 381 aa on
MRLLKSHPILSFVNGLVVDLPAASNLSYLwNFGSLLGVCLVAQLMTGITLAMHYTPHVDL
AFASVEHIMRDVNYGwLIRYLHANGASMFFIMVYIHIGRGLYYGSYTKPRIILwSVGVII
LILMMATAFLGYVLPwGQMSFwGATVITNLFSAIPYIGQDIVLwLwGGFSVDNATLNRFF
SLHYLLPFVLAALVFVHLIALHEHGSNNPLGYNTDPDKVTFHPYFTVKDALGVLLFFIFF
SGFVYFAPNVLGHSDNYIPANPLVTPPHIVPEwYFLFAYAILRSIPDKLGGVLALFGSLL
VLLVLPFVHTAKIRVLAFRPIAKKLYwFFVVDFLILTwIGGKPVEDPYVIVGQIATVFYF
FYLIIGTPVLGwIENKLLQLN*

>Capsaspora owczsarsaki cox1 ; 565 aa on
MISNFATRwLFSTNHKDIGTLYMLFGAFSGMIGTALSIIIRMELAFPGNQILNGDHQTYN
VVVTAHAVLMIFFMVMPILIGGFGNwMVPLMIGGVDMAFPRLNNISFwLLPPSLILILAS
SFVESGVGTGwTLYPPLSSIIAHSGGAVDLGIFSLHIAGISSMLGAMNFICTIFNMRSPG
MTLHRMPLFVwAVLITAFLLLLSLPVLAGALTMLITDRNFNTTFFDPAGGGDPILYQHLF
wFFGHPEVYILIIPGFGIVSQIVAHGARKPVFGTIGMIYAMLSIGVLGFIVwAHHMFTVG
MDVDTRAYFTGATMVIAIPTGIKIFSwIATLYGGVITYNTAMLYTIGFIVLFTLGGITGI
VLSNASLDIALHDTYYVVGHFHYVLSLGAVFAIFAGFYYwFPKMTGYLYNETISTIQFwL
MFIGVNLTFLPQHFLGLAGAPRRYPDMPDAYAGwNLISSIGSMISLVGAIVFIYIVIDAF
VKKVPAFVEDMEHVEFVQPIALTMFELESAwLKDDSNKQLEIIHYIHNMALAKATEDSHL
EwKHLSPPTNHTYLDLPFVYQAIAK*

>Capsaspora owczsarsaki cox2 ; 277 aa on
MISSRPNKEVLNEKAHSALNYSCSLGLSISLLIGLTLQDQATTwQFGFQDSASFLHEEVV
YLHNHIMQYASLIIGLSGVLLVTALTRSNGGISHRFMVHGTTLEIIwTIAPAIILILIGV
PSFKLLYLQDEIVDAALTIKAIGRQwYwSYEYSDYAENADSITFDSYMTPTADLNEGELR
LLEVDNRLTLPIDTNTRFVTTASDVIHSFTVPSLGMKVDAVPGRLNTTSTQIDRPGTFYG
QCSEICGYGHGFMPIVIDAVNVQDYTTKIVSQLQELE*

>Capsaspora owczsarsaki cox3 ; 264 aa on
MTKTYHTYHLVDASPwPFLGSSAALSLTAGAVMYFHGYILGELALISGLLLVIFTMIVww
RDIIREGTYQGHHTEVVQQGLRYGVILFIVSEVMFFFSFFwAFFHSSLAPTIEIGSVwPP
VGIEALNPwTVPLLNTALLLSSGATVTwAHHAIVAGQRREAIMGLTLTVSLGIIFTALQG
LEYYEAPFTFADSVYGSTFYLATGFHGLHVIIGTVFLAVCLVRLTHHHFTKQHHFGFEAA
AwYwHFVDVVwLFLFVTIYYwGGN*

>Capsaspora owczsarsaki nad1 ; 331 aa on
MSILILIIKILLVLVPVLISMAFLTLIERKVMAAMQIRLGPNVVGIQGVLQPFADALKLF
VKETIIPNHSNIAIFTIAPILSLSLALISwAVIPFGQGLVLSDINLGIMYIFAVSSLSVY
TVLCSGwASNSKYAFIGALRSTAQMISYEVSIGLIIITVILCVGSLNITDIVEAQRTIwF
IIPLFPAFLMFYVSALAETNRSPFDLPEGESELVSGYNVEYSSMTFALFFLAEYIHIILM
SVMTSLLFLGGwIAPIDIYPLNLVPSIFwLSIKVVAIIYLFIwVRASFPRYRYDQLMTLL
wKSYLPLSLGLVVLVSSLLLALDALPVDAIL*

>Capsaspora owczsarsaki nad2 ; 543 aa on
MNFITGTDLLILSPIIwMTVAIVLTCAIAGYTTTPISAISSLDNITIPNKMENFNISISK
IIIHFVFIMSMLITYFQYQQLETGATTIYCNNLLQTNAFIILIQTLVYITAYLVMVVYID
EISKTTYRwLKLNTYDFLTIIFTNLVGLwIVIGSNDLITLYLGIELQTFGAFILVALRKT
SEYSIESALKYFVLGAVSSAILLLGIGLVYVSLGTTNYTNLASLIQHINDEQTQFTLQVA
YVFIMVSLLFKLGAAPFHNwVPDVYQGSTTIVTTYFVSVPKIGLISALIILLVHNIAVIS
NIwYQTLIICSILSMIVGTAGAVNQYNIKRLLAYSAISHTGYLIIGVLTNSLDGVISIVI
YLILYIIMSLITwPLLLNLAQKQSLNSSLSTGDTLESSIIIDNNEYHKTTQYELKGLGRS
NPVFAIIFAITLLSIAGIPPLAGFYTKwLLFSAAVDSGYSIIALIGIVTSVIGAIYYLRL
IHFMYFRTPDSKFNELSDIVGGLIPMKLSTSLIISIGLLILLIFIFIPQILIDLVTIAVL
SVL*

>Capsaspora owczsarsaki nad3 ; 117 aa on
MLDYSPILAVILISVIVSSILVVLSYILALQQADTEKISSYECGFNPYSDARQKFEVQFF
LVGILFIIFDLEISFLFPwTVTLSIISSFGYwTMMLFLFILTVGLYYEwKKGGLDwQ*

>Capsaspora owczsarsaki nad4 ; 477 aa on
MNSFELLVVTLVLGITGVMTLKNEFQAVLFGLISTIVTFVEMIIMwSQFDSSIVGYQwET
KwNLPLNwVFGIDGLSIwLIMLTGLLIPICILSNwDSIKIMRREFVVAYILLEILLILVF
SVLDILLFYVFFETILIPMFYIIGIwGSREQKVQAAYYFFFYTLLGSVLMLIGIMwIYVT
YGTTDLRLIETTNIDINVQNwLFIAFFASLAVKVPMFPFHLwLPQAHVEAPLSGSILLAG
VLLKLGGYGFIRYVLAILPEASVYFSPLVMTMSAVAVIYASLTTIRQIDMKRLIAYSSVA
HMSIVTIGIFSGSAQGISGSIILMLAHGFVSSALFIIVTILYDRHHSRIFKYYRGVTITM
PIYSTIFFFFTLANIAAPLTANFIGEFLVLAGSLSYSFLITFLAATGMVLSAAYSLYFYN
RVAFGTMSLYLINSTENRDVTRREFwVLVPLIIPTIYFGVYPELVLNTLQTYVSSLI*

>Capsaspora owczsarsaki nad4L ; 99 aa on
MFSEYILLSVIIFLLGVLGIILNRKNIIVLLMSIELILLAINLNFIVLSVMSDDLIGQVG
AILVLTVAAAESAIGLAILVAYYRIRGTIAVLFINLMKG*

>Capsaspora owczsarsaki nad5 ; 662 aa on
MYVCRLVFDNSVYFNTPKYwILwHMYLLLVFIPMMCSMITLLFGRNIGIQGATKLTTISI
SSVALISLYLGITQSQPVHINLLTWFTNDTLNVNwGLQFDSITYVMLVVVTAISALVHLY
STEYMGTDPHLPRFMSYLSLFTFFMLILVTADNIVQLFIGwEGVGTCSYLLINYwYTRIQ
ANKSAIKAMVVNRVGDMALSLAMFCLIYMFNSIEFSTIFANIATVNNTIIILGLEINLIS
VTGILIFIGAVGKSAQLTLHTwLPDAMEGPTPVSALIHAATMVTAGVYLIIRCSPLYEHS
NISLTLITIVGALTAFFAATVGLLQNDIKRVIAYSTCSQLGYMVFAAGLSSFSVSLFHLF
NHAFFKALLFLSAGSVIHALADEQDFRKIGGLISKVPLTYSLVLIGSLSLAGFPYLTGFY
SKDIILELAYGTYTIPSTFAYwLGTISAFCTAYYSMRLIYFTFLSAPLTSKEQFNNAGES
GIAMTIPLIILGFASIFIGFVCKDYFVGLGSQAFNQSIFISPQNNAVYEAEFLPAwIKNI
PVVFSLIGAALGVYLLSAQGSVLYNwKISPLGNAIYKFLNSKwYFDVIYNKFIVKPALNI
GHDITYKIIDRGVLEYFGPNGLYSLVVKLSQMVSTTQIGQIYNYTFTMIIGLSVLLLPTI
IN*

>Capsaspora owczsarsaki nad6 ; 198 aa on
MISNLIFSLFAITMIISASMVIITINPIHAVLYLISVFFNATGLLILLGFEFLGLILLIV
YVGAIAILFLFVVMMLNIKLVELNQNLTRYLPIGLLIGIALLIELIIALQLPLNNVTLSS
NTNGLIEwMSQVISTPSTGINTLGNVLYTHYYQwFLISGLILLVAMVGAIVLTLNQRIGI
KRQNLYSQLAVSADLNKF*

>Capsaspora owczsarsaki orf157 ; 157 aa on
MSGNLQVLIRYYSSIIQVVFRHYSGIYQVLFRYYSSIIQVVFRHYSGIYQVwFKYYSGSI
QALFRNLPGIIQVLFRYYSGIIQVFTRCFPGILYLwLTLLwSIIQVVFRHYSGIYQVLFR
YYLGIIQVNSWEITGILYLwLTLLCLVSLLLNQVYCT*

>Capsaspora owczsarsaki orf165 ; 165 aa on
MIQLPIAKIwCKLPVLKHVANYQLLKHVANCQLLKHDANCLLLKHDANYLLLKHDANYQL
LKHDAIYQLPVIYARSINFKARQVTYQNYPLDLwAIYPMSTCEVKQNPPWKIHHGKSTME
NLPWKIHYRKSTMENPPWKIHYGKPTMENPLWKIHYGKSTMENPL*

>Capsaspora owczsarsaki orf190 ; 190 aa on
MILCYLHGISCYwYIwIYVTYMGFHIRYEWYFIFAMNGISYLLIYIwIYVTYMGFYIANI
YMNLCNLHGISCYwLIIHGISYNEYIwIYVTYMGFYIANIYDFMLLTWNFMLLINNTWNF
IFANIYDVLHGISYSLIYMMLLTWNFILLIYEFMLLIWNFILLIYMMLLTWNFILAIYMN
LYYLYGISYC*

>Capsaspora owczsarsaki orf209 ; 186 aa on
; Warning ! Unusual start codon TTC for orf209
FVMNGISHLLIHMNLCNLHGFSYSLwMVFHIRYEWYFIFAMKGISYLLwMAFYICYEWYF
IFTNIYDFMLLTWNFMLLVHMILCNLHGILYSLIYMILCYLHGISCYwLIIHGISYSLIY
MILCYLHGISCYwLIIHGISYSLIYMILCYLHGISCYwYIwIYVIYIGFHICYEWYFIFT
NIYEFM*

>Capsaspora owczsarsaki orf223 ; 223 aa on
MRYINLNKGKIRVIKKIKLNKLSHwKLRKFwNLVKIVKNNLLLTKLIKNAICNKFNLPTL
NKKKLINNKIIKGKLTQSLQGLLNKQKKTRQPKLFKNKLKFLRLKKTIKLVRAYKRLGGL
YNKRQDLFFTLNQFSIKSRRFFKKKISKIGVKQKKLGYNLRSFSASwKLISKIMKPLKSK
MFNKINNTFIIHSFNQLKFHETKALKKAQIPHSKNNSSSSLwD*

>Capsaspora owczsarsaki orf233 ; 251 aa on 'nu6687iac329_mt'
; Warning ! 2 stop codons found for orf233
MKQLIVKGLDFITITRKNIQKPRLKKSSNPSLNSIKIIQRFLSKKSYNRNRFSQFNKYRK
FITLKKIKKIYNLLKIKYINNVIQVPKLIKLRHIIKKFHYLTQTLQIHNSQIKTIQSwPL
MSTETSTKFMSNKERRRwIIRHIRGKRVLLDISKKRAISLwKTKKRPKKwGFKILKYKSL
KSYKSRKwFRSLKSKYINQPLISKSIIQRNVSSTLNQSNKTSKKIKLKNIVYI*LILILL
IIDLPN*STLQAT

>Capsaspora owczsarsaki orf270 ; 270 aa on
MLYVLYTwNCLVwCEIVHEIALYDVRWYMKLPYMMwDGTwNCHIwCDMVKILHVLCIILY
EMVKIwHVLYEKGIILHVICIILCDMVKILHVLYEKSKILHVYEKGKILQVLCIILCDMV
KILHVLCNILYEMVKILHVLYEKGKNLHVLYEKGKNLHVLYEKGKILHVICIILCDMVKI
LYVLYEKSKILHVYEKGKILHVYEKGKILHIYEKGKILHVYEKGKILHVYEKGKILHVIC
IILCEMVKFLHVLYEKGKILHALCTILwRW*

>Capsaspora owczsarsaki orf280 ; 280 aa on 'nu6687iac329_mt'
MIKQGIEINILAPALIKIQDIESSVSLHQSNAKQAIQESKKKQISPVKLVTNTTKHRFKK
IRVTNIEPKNVISSwTLKPRKKKSLSIKNRQGFSFwIEKSKTPLSLYKKRLLKILKKTLK
NKSLIVTKKFKNNKFYKANSKRNFNKKFGYNANYKNANYKKSGYNSGFHNKSDFNNKSEF
NSKDYKKNYKSGFNSGFNKSKFNYKDNIADKNYSFNNKSNFNYKDNTTDKNYSFNKSKFN
TNDNIGGQNFSNTKSNFNKNSRYNNYGYNKPSYNHTTYKK*

>Capsaspora owczsarsaki orf517 ; 517 aa on
MKKDSENKDIITSNTEINTDNKGNVTNNQKIVTEKKEKFTNNQGDVTNNQKIVTENKEKF
TKAIKNRKHKYDNITDLKYYIAGLFEGDGCVIMPNRTIKPKSGKIYPEFKITGNSKDIPL
FDFLQVKFGHGNVVKRQGENTVDwTINNIEGLKKIIRwLNGKLYTPKLHVwNLFIDLINK
QEKTKFKKKSLCTMSLKKNAwFCGFVDADGALQIRRDKGTYNGCMYLTQRRVDQYNNSYK
PVMELIKNTFGFSLREITSKKLIPIDENHNETTIMNNTTNLSANHTETIYIEDDTNIDNT
TNLNATANNELNINSTGIAILKIYKGYLVASENRIANAQLIEYLDVYPFLSYRYLDYLLw
KEAIYIKEPGTKwTKEMQDKAAKLKSQMNSQRKVFTwDHLPKLSKEEMAALEVLHIKRAK
LEVNRNIRAELKAQKLENQIKLDNITLHGETEEDPVSGINTHKVNPVGDFKNTGDKVNPE
GELRNTGDKVNSEGELRNTGEGELRNTGDGENPGQTK*

>Capsaspora owczsarsaki rpl2 ; 483 aa on
MTKFRFLTwGKQRINGRNNQGKITIRHRGSGHKRLYRHVSSIVTPGIwEIKEIHRDPNRT
SFISLVSCKQLFEDGKLKPVTNSMLKYKLTAHGNKVGDLLVEFQTLEQIAIYAPLISQEI
SLIGSTVPIRSIPTGTKIFNVGSKISEHGKYFKAAGSFGTLAKVDGLLKDFPTNKKDNQK
LIAMKKLISAQETLQSNNQLNFANDIFTKSKILMDKKIGNLVSIINRSSIPNIKNNITKV
APVKISSETYMNTNVLSLISQIKTNVNNSLIGKIQRKKVLNMIPVTPIIKEDLYGLKKTL
ITSNDSVKTLKAKTITPIANTIHKNLIGLNETLKPSTYNSNITSSNwSKVYAYLTMNENI
STFEENVTYYSYVKLKHLGTTwRVRVKRHQLEKRTRTLRINSLALATIGQASNLNHKHEI
LGSAGASRHRGIRPHVKGEAMNVVDHPNGGRTRGGKQSRTPwGKIQRGKITARKSSARwI
KLI*

>Capsaspora owczsarsaki rpl5 ; 245 aa on
MMNYNKIIQRDIKSKLPHTNIYDPYPTGSKTQILFSGSSNTAAKYLKGIRMRNVTLYKEY
GVNSQIVKANKSEALFNMRASFPIGVKGYVHKKARLGVIHRLQILMCIRTDQTVPLKKHK
GNINYKSEwKVNQGTPVIIKNVLSKHRIQKSKVIDSTFMLGYRNISSYKPHMAYVwNKSS
RFVGQRQLGMNVQIKLLRPLKSREYLGwSLNPSQLAQNNVKLVNITNSLwFLSMNHIPTL
KTYSA*

>Capsaspora owczsarsaki rpl6 ; 276 aa on
MKYKIFLEIQGVLSITNNDGINQLCSIYRLGKIETTILIPASISIFMLSEGATSTYVLVS
TLEESSIVDKLVTKLNNLDKTFSVKIKVTGTALKIEKINKEEIKEEQIKIGSHRYELKPL
GIDEKELTNKwKISKISKHAQIPTFLNKAKSNLwwQLLQIEQGIKDPVLQIAAKKEIKGT
FAKVVTDQIQTNLQKNMIKENFVTFKSGLNEISLCLISDQVQVTSQSGYHELISKNKDLV
KKIGNDFVKLKPREPYKGKGIGFLKAPFKLKQRKKK*

>Capsaspora owczsarsaki rpl14 ; 127 aa on
MQLKSKCLVADNSGVIQVECIQVKNKKNVANIGDIIKIAVKSVLPTSKIKKGAVKNGLVI
KSKIGTKFKDGSRIQFGDYEVILVERGIKGKGwVPVSNRSSGLVPYwITSTQLKTLFNwP
FPKEIIK*

>Capsaspora owczsarsaki rpl16 ; 184 aa on
MDYRQIKPRKTKYPNTQKSQKGRVSKYLIKSGASLLQEGIIGLRALEPGRLSAKELGSVI
VYLRRKLKKVCKITLRTFPDIGITKKPAESRLGGGKGALEFwGARCRKNQIIFELTPTGQ
EwSLKQTSNRDNVFIENAISSRMEKALIKASTKLRIKTVVVYKLPAVITTQISLTHNLSS
SYEI*

>Capsaspora owczsarsaki rps4 ; 240 aa on
MRIQITKKNQHIKDMKVQLLSLWNKYKRGTKQSRYDTIRISKIRKIKHDYGNLKETHTIK
QACLNRNPEKLVSTLNKRLDAILVHCNwSISIIEARNwIKLGYILVNNKIIKYGGYMPNI
MDLITVKTTDSKGETIAESIRLRNGISKHwSwLKKLRFTKKPAISKLSFLKSRKKYLGFK
HKNDFFKKSGKSLNSIKSNKSLKSVKLANIVLKKKIAMESANNAVKSLKPANIALKKKIT
*

>Capsaspora owczsarsaki rps12 ; 142 aa on 'nu6687iac329_mt'
MVTLNQLVRKPRIRKNRKVKSAALKLLSYRNRVSTLKHHSKPFVKGICTKILIMKPKKPN
SAQRKLAKVLLKTGKTVFVSIPGIGHNLNDHATVLVRGGPVPDLPSVQYKMIRGKYDLLG
VKNRRTSPSKYGVKTSTLKTTK*

>Capsaspora owczsarsaki rps13 ; 96 aa on
MKKLKLTLSKIDSTRKIKELVSNTNTKSELKLANLLQITDQLVTNILQNKVTTAILIRRS
KKNTGTwHSwRLSNGYPVHGQRTHSNAVIAKKKNKI*

>Capsaspora owczsarsaki rps14 ; 100 aa on
MFKLRHKTLKDQKRREQFKEVEMTRNLYNAIIHSSIVPSIVKVYAQEKLYNLPVDSAFVR
IRNRCIMTSRPRGVIGQYNINRIKFRELVLQGKISGVKLR*

>Capsaspora owczsarsaki rps19 ; 72 aa on
MKQDKKELNLDMYTRMRSAVIIPEwLNKKIGVYNGKTYIPVTIKLSMIGHKLGEYSwTTK
PAIFVTKKGAKK*

>Capsaspora owczsarsaki yejR ; 848 aa on
MYFVIMSLISIITIwKVIHKNMDLDLVERLSSITQTIEYAISGIwGNHDGSLILLLLMLI
FYQIKGKNESNMHVLSTTFLLSNNEHSNNEHSNNEHSNNEHSNNEHSNNEHSNNEHSNNE
HSNNEHSNNEHFNNKHSNNKHSNNKHSNNKHSNNEHVSKTLVTPKFVINAPNKARKGLRI
IRKILKTTPLQILITIFLIFSILVAFGLKQSTFVELKQSIFIQDETILKEIIQVLNPNLE
DFFLLIHPPILYFGYLSILAIIPWITDKKALKIKLLLGMIwLTTGISLGSwwAYHELGwG
SYwYwDAVENASLwVwFFNVLFIHILLLFKYSNFNILKFQINPSwLSRSSwLSRSSwLSR
SSwLSRSSwLSRSAIFNTSLILIGGVCVTLLAIYLVRSGSLESVHSFVKDVVKSTVLGVL
IIIYLFYLILLNFLVQLNVYNIPITHDELNTNNINSIIPIFNISHTFINSKLKTHIADLN
QLRVRPNKLDMSLKwAIVTQFVILVGLILMSLPGGLPAISTwIKwAIINILIIMNSLMFK
FYDKNITwDTFIIFILRLIGIINIIYIFVTIITQPLLIIEPLMKILKILIPILGDLIQFI
LKVSGFTMLNHIPTYLGIDMVKTPwMISKLIMSQISSLSILPDLSSISSMVSIPLISwIL
PFIKELNYYLTIENGLIFSSLLMLLTLITTLGNRNTSINKDNVFIHIIIMFIFLCLLIMN
KQTEITQVLKIGESIQLRDITLTLQNLDYIIGNNHTSIIGSLVIENYDTSVTQVFSEKKY
YFSNNQHIFKTTIMSNCFTDVFIGISNGSINTGwLVKVKIIPGVLYLwLTLLCLVSLLLN
QVYYTQQH*

>Capsaspora owczsarsaki yejU ; 223 aa on
MIILGTLSFTLICYSLEDFQQDIYwKIIFIHVPLASLSLMLYVCKVACSLLYLITSRATL
AMIARNLAKIALTLQILCIITGSLwGKASwGTYwEFDSRLTSMLIITIITGCYVIINQTI
KDETTSIKKDRILAIISIIGSINIPIIKFSVDwwASLHQKSSINIFNVGTTKMDISIYLP
LMMVLFVFVLwIIHMFSIYMMIEQSERKLQIIQKQIPVLPTSS*