[ Allomyces | Aspergillus| Harpochytrium | Monoblepharella | Monosiga | Phytophtora | Rhizophydium | Rhizopus | Schizophyllum | Schizosaccharomyces | Spizellomyces ]

FMGP cox1 protein collection

>Rickettsia prowazekii 
MNSLTNIEDL NCDNQHIPNG FRRWIFSTNH KDIGIMYIIF AIFAGVVGGL
FSLLFRLELA MPGGTFLNHN FQLYNVLITV HAIIMVFFMI MPALFSGFGN
YFVPLLIGAP DMAFPRLNNI SFWLLIPAFL LLISSTFIDG GPGTGWTLYP
PLSNLNGHTG AAVDVAIFSL HLTGLSSILG SINLIVTIFN MRTPGMGLFK
MPLFVWSILV TAFLIILAMP VLSGAITMLL TDRNFGTTFF KPDGGGDPLL
FQHLFWFFGH PEVYIVILPG FGIVSQVIST FSRKPIFGYQ GMVGAMVIIG
FVGFIVWAHH MFTVGLSYNA LIYFTAGTMI IAVPTGIKIF SWIATMWGGS
ITFPTPMLFA IGFIILFTIG GVTGIILSNS ALDRVLHDTY YVVAHFHYTM
SLGALFTAFA GFYYWFGKIS GKQYPEILGK IHFWITFIGV NLTFFPQHFL
GLAGMPRRIP DYPEAFAGWN MVSSIGAGIS IFAAFYFVFI VFYTLKYGKN
CTANPWGDGA DTLEWKLNSP PPFHTFETPP HIVE*

>Reclinomonas americana
MANSFVKRWFFSTNHKDIGALYIMFGTFAGITATTISVVMRLELGLPGNQILQGNHQLYN
VLITAHGLLMLFMVVMPILLGGFGNFFVPLLIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPALLLLFFS
ALVEVGAGTGWTAYPPLSGIQSHSGASVDLAIFSLHLSGASSVLASINFITTIFNMRAPG
MTMHRMPLFVWSILVTSFLLVFALPVLAGGITMLLTDRNFNTTFFDPAGGGDPVLFQHLF
WFFGHPEVYILVIPGFGVVSHVISAFSRRPIFGYLGMVYAMSSIGVLGFIVWAHHMYTVG
MDVDTRAYFTAATMVIAIPTGIKIFSWLATMWGGSIELKAPMLFAVGFVFLFTFGGLTGV
VLSNSGLDIALHDTYYVVAHFHYVLSMGAMFAIYAAFYYWFGKITGYQYPEKLAQVQFWT
TFIGVNLTFFPMHFLGLSGMPRRIPDYPDAFSGWNAVSSYGSLVTTFSIILWFYIVYRTL
TDGVKCGNDPWGLAVGEPGKEHFATLEWTLTSPPLSHTFEEVPYIKETIKK*

>Jakoba libera mt cox1 ; 530 aa
MTGLTRWLYSTNHKDIGVMYIVTGAFSGILAAMISVVMRMELGLPGNQILEGNHQLYNVL
ITAHGLLMLFWVLMPVLIGGFGNFFVPLLIGAPDMAFPRLNNISYWLLPASLLLLFFSAM
VETGAGTGWTAYPPLSGIQSHSGASVDLAIFSLHVSGTSSILASINFITTMLNMRAPGMN
MHKMPLFCWAVFLSSFLLLLSLPVFAGGITMLLTDRNFNTTFFDPAGGGDPVLFQHLFWF
FGHPEVYVLILPGFGIVSHIVSTFSKKPVFGHLGMVYAMCSIGVLGSIVWAHHMYTVGLD
VDTRAYFSAATMVIGVPTGIKVFSWLATLWGGSIELKTPMLYALGFIFLFTIGGVTGIVL
SNAAIDVAMHDTYYVVGHFHYVLSLGAVFSMFAAFYYWIGKMTGYQYPETLGKLQFWLMF
FGVNLTFTPMHFMGLAGMPRRIPDYPDAFAGWNLISTYGSYLSSISVLLWLYIVYRTLTD
GVKCSNNPWAWNDTSTNQTNYFTLEWTLSSPPQVHTFEEVPYVRETITKH*

>Malawimonas jakobiformis
MTWLQRWVFSTNHKDIGTLYLIFGIFSGVIGTVFSIIIRLELAFPGNQILNGNHQLYNVI
ITAHGLLMVFFSVTPALIGGFGNWLVPILIGAPDMASPRSNNISSWLLPPSLLLLLSSSL
IEVGAGTGWTVYPPLSSIQSHSGPSVDLAIFSLHLSGAGSILGAVNFITTIFNMRAPGLT
MNRLPLFVWALLITAFLILLSLPVFAGAITMLLTDRNFNTTFYDPAGGGDPVLYQHLFWF
LGHPEVHILIVPGFGIISHVIVKYSSKKSIFGYLGMVYAMVSIGILGSIAWAHHMYTVGM
DIDTRAYFTAATMIIAVPTGIKIFSWLATMWRGILVYTTPMLFAIGFIFLFTMGGLTGVV
LSNAALDVALHDTYYVVGHFHYVPSMGAVFAMFSGFYHWIYKMSGYKYPEFIGKIHFWLT
FIGVNVTFFPMHFLGLAGMPRRIPDYPDAFYLWNSVASFGSQITFVATLIFFYGVYVAFK
SKIKH*
>Cafeteria roenbergensis
MANSTSMSFSSSFRSFVMRwLFSSNHKDIGILYLIFGAFAAVIAVALSLLIRMELAAPGD
QIFQGNYQLYNVAITEHGLIMLFFVVFPILGGGFGNYFVPLMLGAPDMAFPRLNNISFwL
LPRLIAFLLLSSLVESGAGTGwTVYPPLSSIQGHSGPSVDLAIFSLHVSGASSVIGSINF
IVTIFNMRAPGMFMHKIPLFAwAVLITAFLLVISLPVVAGAITMLLTDRNLILLLDPAGG
EDPNLYQHLFwFFGHPEVYILVLPAFGIISQILSRNARKPIFGYLGMVYAIISIGILGFL
VwAHHMYTVGLDVDTRAYFTAATMIIGVPTGIKIFSwIATIwGGSLDLNKTSSLwALGFL
ILFSLGGITGIALANAGLDIAFHDTYYVVGHFHYVLSMGAVFGIFGGFYFwFEKIFGLSY
PEIFGKIHFwLTFLGVNITFFPMHFLGLAGMPRRIPDYPDAYAGwNFIASVGSYISIIAF
LLFFVQTYLVFFSKPEDQAFGIEEAKKNASVEKILF*

>Ochromonas_danica
MFNIHEILSKLKISETFDRLKTNENFSIIKLSEKIDTLTIDENLSKLSSRWLFSTNHKDI
GVLYLIFGAFSGVLGTMMSMLIRMELSQPGSLILNGNYQLYNVLVTGHAFIMVFFMVMPV
LMGGFGNFFLPILIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLLLLLSSALVEAGAGTGWTVYPPLA
GIQAHSGPSIDLAIFSLHLTGISSILGSINFITTTFNMRAPGLHMHRIPLFVWSMLITSF
LLIISLPVFGGSITMLLTDRNFNTSFYDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPAFGI
ISQIIATYAKKPVFGYLGMVYAMMSIGFLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTAATMIIAV
PTGIKIFSWIATLWGGSIKFETPMLFAIGFLFLFTIGGLTGILLSNSGINMMVHDTYYVV
GHFHYVLSMGAVFGVFAGWYYWIEKITGLKYPELLGEIHFWIFFVGVNLTFFPMHFLGLS
GMPRRIPDYPDAYAGWNSVSSFGSYVSLLSILFFFYVVYVTLTEKNNK*

>Phytophthora infestans
MNFQNINKWSTRWLFSTNHKDIGTLYLI
FSAFAGVVGTTFSLLIRMELAQPGNQIFMGNHQLYNVVVTAHAFIMVFFLVMPALIGGFG
NWFIPLMIGAPDMAFPRMNNISFWLLPPSLLLLVSSAIVESGAGTGWTVYPPLSSVQAHS
GPSVDLAIFSLHLSGISSLLGAINFISTIYNMRAPGLSFHRLPLFVWSILITAFLLLLTL
PVLAGAITMLLTDRNLNTSFYDPSGGGDPVLYQHLFWFFGHPEVYVLILPAFGIISQVSA
SFAKKNVFGYLGMVYAMLSIGLLGSIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFSAATMIIAVPTGIK
IFSWLATLWGGSLKFETPLLFVLGFILLFVMGGVTGVAMSNSGLDIALHDTYYIVGHFH
YVLSMGAVFGIFTGFYFWIGKISGRRYPEILGQIHFWLFFIGVNVTFFPMHFLGLAGMPR
RIPDFPDAMSGWNAVSSFGSYISFFSALFFFYIVYVTLVHGKKIEN* 
                             
>Prototheca wickerhamii 
MVTRWLYSTNHKDIGTMYLI
FGAFSGVLGTVFSLLIRMELAQPGNQILNGNHQLYNVIITAHAFLMIFFMLMPALMGGFG
NWFLPILIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLLLLVSSALVEVGAGTGWTVYPPLASIASHS
GGSVDLAIFSLHLAGVSSILGAINFICTVFNMRAPGMSMHRLPLFVWAVFITAWLLLLCL
PVLAGGITMLLTDRNFNTSFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILIIPGFGIISHVIA
TFSKKPIFGYLGMVYAMCSIGILGFIVWAHHMYVVGLDIDTRAYFTAATMIIAVPTGIK
IFSWVATMWGGSIELRTPMLFAVGFLFLFTVGGLTGVVLANSGLDVAFHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFALFSGFYYWIGKITGLQYPETLGQIHFWLMFLGVNITFFPMHFLGLAGMPR
RIPDYPDCYAGWNAVASYGSYLSITAVLFFFYVVYKTLTSNEVCPRNPW
ETTPGVSPTLEWMLPSPPAFHTFEEIQV*
             
>wheat 
MTNMVRWLFSTNHKDIGTLYFI
FGAIAGVMGTCFSVLIRMELARPGDQILGGNHQLYNVLITAHAFLMIFFMVMPAMIGGFG
NWFVPILIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLLLLLSSALVEVGSGTGWTVYPPLSGITSHS
GGAVDLAIFSLHLSGISSILGSINFITTIFNMRGPGMTMHRLPLFVWSVLVTAFLLLLSL
PVLAGAITMLLTDRNFNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGIISHIVS
TFSRKPVFGYLGMVYAMISIGVLGFLVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTAATMIIAVPTGIK
IFSWIATMWGGSIQYKTPMLFAVGFIFLFTIGGLTGIVLANSGLDIALHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFALFAGFYYWVGKIFGWTYPETLGQIHFWITFFGVNLTFFPMHFLGLSGMPR
RIPDYPDAYAGWNALSSFGSYISVVGIRRFFVVVAITSSSGKNQKCAESPW
AVEQNPTTLEWLVQSPPAFHTFGELPAVKETKS*
         
>Pichia canadensis (Hansenula wingei)
MYIQRWLYSTNAKDMAMLYFM
FAMFSGVMGSTMSLIIRLELAAPGNQMLHGNHQLFNVLVVGHALLMIFFLVMPGLVGGFG
NYMLPLLIGASDMSFARLNNMSFWLLPPALVCLVASTLIESWAGTGWTIYPPLSGMQAHS
SPSVDLGIFAIHLTSMSSLLGAINFMATSYNMRTNGMSYSKMPLFVWAIMITAVMLLLSL
PVLTAGVTMLLMDRNFNTSFFEVAGGGDPVLYQHLFWFFGHPEVYILIVPGFGIISHIVS
TYSKKPVFGEMSMVYAMASIAFLGFLVWSHHMYIVGLDADTRAYFTSSTMVIAVPTGIK
MFSWLATLYGGSIRLAVPMTYAIAFLFLFTMGGLTGVALANASLDVAFHDTYYVVGHFH
YVLSMGAIFSLFAGYYYWSPQILGLYFNERLAQMQFWLIFVGANVIFMPMHFLGTQGMPR
RMPDYPDAYAGWNYVSSMGSVMAIMSLALFIYIMYDQLINGLTNKMDNKSVVYSKAPDFV
ESNTMFANNSIKSASIEFLLNSPPAMHSFNTPAVQS*
           
>Porphyra_purpurea
MQKSLNNWIFRWIYSTNHKDIGTLYLIFGAFSGV
LGACASILIRMELAQPGNQLLLGNHQVYNVLVTEHAFLMIFFMVMPVLIGGFGNWFVPIM
IGAPDMRFPRLNNISFWLLPPSLCLLLGSAMVEVGAGTGWTLYPPLSSIQSHSGGAVDLAIFSL
HLSGASSVLGAINFITTIFNMRNPGQS
MYRIPLFVWSILITAFLLLLAVPVLAGAITMLLTDRNFNTTFFDPSGGGDPVLYQHLFWF
FGHPEVYILILPGFGIVSHIVSTFSRKPVFGYIGMIYAMLSIGILGFIVWAHHMYTVGLD
VDTRAYFTAATMIIAVPTGIKIFSWVATMWEGSIFLKTPMLFAIGFIFLFTIGGLTGIIL
ANSGLDISLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIFAGFYYWFEKISGFQYSEILGQIHFWGTF
IGVNLTFFPMHFLGLAGMPRRIPDYPDSYAGWNTIASYGSYVALFSTLFFFYLVFNTLVT
PRKVPARNNPWNFEDSKIGSTTLEWEISSPPAYHTFNEIPLVRETEISLKIKLIYHKKKN
TLLLSG*

>Chondrus crispus
MQSFFTQWISRWIFSTNHKDIGTLYLI
FGAFSGVLGGCMSMLIRMELAQPSNHLLLGNHQIYNVLITAHAFLMIFFMVMPVMIGGFG
NWLVPIMIGSPDMAFPRLNNISFWLLPPSLCLLLMSALVEVGVGTGWTVYPPLSSIQSHS
GGAVDLAIFSLHISGASSILGAVNFISTILNMRSPGQSMYRIPLFVWSILVTAFLLLLAV
PVLAGAITMLLTDRNFNTSFFDASGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVS
TFS RKPVFGYIGMVYAMVSIGVLGFIVWAHHMYTVGLDVDTRAYFTAATMIIAVPTGIK
IFSWIATIWEGSIHLK TPMLFAIGFIFLFTIGGLTGIVLANSGLDISLHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFAIFAGFYYWFGKITGLQYPETLGQIHFWSTFIGVNLTFMPMHFLGLAGMPR
RIPDYPDAYAGWNLIASYGSYIALFSTLFFFYIVFVSLTSNNPCTNFPWEFNKSKTYGVS
TLEWIVTSPPAYHTFEEMPLIYETKSN*
              
>Podospora 
MSGGVSLWIERWMLSTNAKDIGNLYLI
FALFSGLLGTAFSVLIRMELSGPSVQYIADN QLYNSIITAHALLMIFFMVMPALIGGFG
NFLLPLLVGGPDMAFPRLNNISFWLLPPSLILLVFSACIEGGAGTGWTIYPPLSGVQSHS
GPSVDLAIFALHLSGVSSLLGAMNFITTIMNMRTPSIRLHKLALFGWAVIITAVLLLLSL
PVLAGAITMLLTDRNFNTSFFETAGGGDPILFQHLFWFFGHPEVYILIIPAFGIISTTIS
AYS NKSVFGYIGMVYAMMSIGILGFIVWSHHMYTVGLDVDTRAYFTAATLIIAVPTGIK
IFSWLATCYGGSIRLT PSMLFALGFVFMFTIGGLSGVVLANASLDIAFHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFAMFSGWYFWIPKMLGLNYNMTLSKVQFWILFIGVNVTFFPQHFLGLQGMPR
RISDYPDAFAGWNLISSFGSIISVVAAWLFLYIVYLQLVEG EYAGRFPWLNPQFYTDTL
QALLNRSYPSLEWALSSPPKPHAFVSLPLQSNILRSLF* 
        
>Schizophyllum commune
MRWLMSTNAKEIGTLYLI
YSLFAGMIGTAFSVLIRLELSAPGVQFLQGDHQLFNVIITAHAFLMIFFMVMPGLIGGFG
NYFLPIHCGAIDMAFPRLNNISFWLLVPSLLLLLLSALVGNGAGTGWTVYPPLSGIQSHS
GPSVDLAIFSLHLSGVSSLLGAINFITTALNMRTNGMGLHKLPLFVWAIFVTAILLLLSL
PVLAGGITMLLTDRNFNTSFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYIIIIPGFGVISHVVS
TFS GKTIFGYLGMVYAMFSIGILGFLVWSHHMFAVGMDVDSRAYFTAATMVIAVPTGIK
IFSWLATLFGGSLRFN TPLVFAMGFLALFTIGGLTGVMLSNASLDVAFHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFALFAGFYFWMPKIVGKTYSEFLSNVHFWTLFVGVNLTFFPQHFLGMSGMPR
RIPDAFTGWNLVSSIGSIISVVSVIIFGYIIYDMFAYQGLVSNNPWEVPSYFVDMEL
FENDEQGAGSLEWSFDTPIAEHAYNMQPVQS*
             
>Spizellomyces punctatus
MAWINRWLLSTNAKDIGTLYLI
FGGFAGLIGSALSIIIRLELSAGGKVYLMGNYDQYNVVVTAHGVVMIFFLVMPALIGGFG
NWLLPVMVGSPDMAFPRLNNISFWLLPPSLILLLLVYLVSGGMGTGWTIYPPLSDTPYHM
GPAVDLGILSLHIAGVSSLMGAINLITTTINCRAPGMSFEKLPLFVWSVFITAWLLLLSL
PVLAGAITMLLTDRNLNTSFYDPNGGGDPLLYQHLFWFFGHPEGIYLILPGFGIISHIVS
RFS IKPVFGYIGMVYAMLSIGLLGFIVWSHHMYAVGLDVDTRAYFTAATMIIALPTGIK
VFSWLATLYGGQLHFY TPFMFALAFILLFTFGGFTGVILANASIDLALHDTYYVVAHFH
YVLSMGAIYALLAAFYYWIGKITGFQYNEKWGLIHFVVFTIAINIVFFPMHFLGIAGMPR
RIPDFADGYASWNSIMTIGSFLTVISIFIFLYIVSFTVFNPKAYTLDATYKARWSVI* 
                             
>Aspergillus nidulans (Emericella) 
LIIDLNTNNVLGKKFSTSTKKENIKQIESSSFLTFKQPTEWQERWYLSSNAKDIGTLYLM
FALFSGLLGTAFSVLIRLELSGPGVQYIADN QLYNSIITAHAIMMIFFMVMPALIGGFG
NFLLPLLVGGPDMAFPRLNNISFWLLVPSLLLFVFSATIENGAGTGWTLYPPLSGIQSHS
GPSVDLAIFGLHLSGISSMLGAMNFITTILNMRSPGIRLHKLALFGWAVIITAVLLLLSL
PVLAGGITMVLTDRNFNTSFFEVAGGGDPILFQHLFWFFGHPEVYILIIPGFGIISTVIA
AGS GKNVFGYLGMVYAMMSIGVLGFLVWSHHMYTVGLDVDTRAYFTAATLIIAVPTGIK
IFSWLATCYGGSLHLT PPMLFALGFVVLFTIGGLSGVVLANASLDVAFHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFALFSGWYLWIPKLLGLSYDQFAAKVHFWILFIGVNLTFFPQHFLGLQLMPR
RISDYPDAFYGWNLLSSIGSIISVVATWYFLTIIYKQLTEG KAVSRYPWLTPQLFSDTF
QVLFTRNNSSLEWCLTSPPKPHAFASLPLQS*
            
> Rhizopus stolonifer 
MVRWLFSTNAKDIGTLYIIFSIFAGMIGTAFSMLIRLELAGPGIQYLHGDHQLYNVIVTA
HAFVMIFFLVMPAMIGGFGNWFVPLMIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLILLVASAFVEN
GAGTGWTVYPPLSGIASHSGGSVDLAIFSLHLSGISSMLGAMNFITTILNMRAPGMSFHK
MPLFVWAVLITAVLLLLSLPVLAGGITMLLTDRNFNTSFYEPAGGGDPLLYQHLFWFFGH
PEVYILIIPGFGIVSHVVSTFCGKPIFGYLGMVYAMLSIGVLGFIVWSHHMYTVGLDVDT
RAYFTAATMIIAVPTGIKIFSWLATLYGGSIRFTTPMLFALGFLALFTIGGLTGVMLANA
SMDVALHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAMFAAFYYWIGKITGKTYNELLGQIHFWSLFIGV
NLTFFPQHMLGLAGMPRRIPDYPDAYAGWNLVSSFGSIISIVASLVFLYALYDLLARQEY
NLANNYWYVPQFFSSSRAIGATSTASTLEWSLTSPPSFHTVNSLPVQS* 
          
>Allomyces macrogynus 
MFQRNTVYRWLFSTNAKDIGTLYLV
FSIFAGMIGTAFSVLIRFELAGPGVQYLYGDHQLYNVIITAHAFIMIFFLVMPAMLGGFG
NYFVPIMIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLILLVGSAFVEQGAGTGWTVYPPLSSIGFHS
GGSVDLAIFSLHLAGISSMLGSINFITTILNMRAPGMTMHKLPLFVWSILITAILLLLSL
PVLAGAITMLLTDRNLNTTFYDPAGGGDPVLYQHLFWFFGHPEVYIIIIPGFGIISQVIS
TFS RKPIFGYLGMVYAMASIGILGFIVWSHHMYTVGLDVDTRAYFTAATMIIAVPTGIK
IFSWLATLYGGNILYR TPAYFALGFLFLFTIGGVTGVMLANASLDVALHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFALFAGFYYWIGKITGKQYNEFWGQVHFWTMFIGVNVTFFPMHFLGLNGMPR
RIPDYPDAFTQWNVISSFGSIISIVSTIVFLYGLYLTLSQPAVSLANNYWHVPSFFSSTH
SLYGDTTQTSSSLEWVLPSPPRFHAFNHLPVQS*
            
>Marchantia polymorpha 
MNNFAQRWLFSTNHKDMGTLYLI
FGAIAGVMGTCFSVLIRMELAQPGNQILGGNHQLYNVLMTAHAFLMIFFMVMPAMMGGFG
NWFVPILMGSPDMAFPRLNNISFWLLPPSLLLLLSSALVEVGCGSGWTVYPPLSGMTSHS
GGSVDLAIFSLHLSGVSSILGSINFMTTIFNMRAPGLTMHRLPLFVWSVLVTAFLLLLSL
PVLAGAITMLLTDRNFNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGIISHIVS
TFS RKPVFGYLGMVYAMISIGVLGFIVWAHHMFTVGLDVDTRAYFTAATMIMAVPTGMK
IFSWIATMWGGSMQYKTPMLFAVGFMFLFTVGGLTGMVLANSGVDIALHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFALFAGFYYWMGKMTGLQYPETLGQIHFWITFFGVNLTFFPMHFLGLAGMPR
RIPDYPDAYAGWNAFSSFGSYVSVVGIFCFFVVVFLTLTSENKCAPSPW
AVEQNSTTLEWMVPSPPAFHTFEELPAIKESI*
          
>Neurospora crassa 
MSSISIWTERWFLSTNAKDIGVLYLI
FALFSGLLGTAFSVLIRMELSGPGVQYIADNQLYNAIITAHAILMIFFMVMPALIGGFG
NFLLPLLVGGPDMAFPRLNNISFWLLPPSLLLLVFSACIEGGAGTGWTIYPPLSGVQSHS
GPSVDLAIFALHLSGVSSLLGSINFITTIVNMRTPGIRLHKLALFGWAVVITAVLLLLSL
PVLAGAITMLLTDRNFNTSFFETAGGGDPILFQHLFWFFGHPEVYILIIPGFGIISTTIS
AYS NKSVFGYIGMVYAMMSIGILGFIVWSHHMYTVGLDVDTRAYFTAATLIIAVPTGIK
IFSWLATCYGGSIRLTPSMLFALGFVFMFTIGGLSGVVLANASLDIAFHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFAMFSGWYHWVPKILGLNYNMVLSKAQFWLLFIGVNLTFFPQHFLGLQGMPR
RISDYPDAFSGWNLISSFGSIVSVVASWLFLYIVYIQLVQGEYAGRYPWSIPQFYTDSL
RALLNRSYPSLEWSISSPPKPHSFASLPLQSSSFFLSFFRLSSYGEQKEISGRQN*

>Saccharomyces cerevisiae
MVQRWLYSTNAKDIAVLYFM
LAIFSGMAGTAMSLIIRLELAAPGSQYLHGNSQLFNVLVVGHAVLMIFFLVMPALIGGFG
NYLLPLMIGATDTAFPRINNIAFWVLPMGLVCLVTSTLVESGAGTGWTVYPPLSSIQAHS
GPSVDLAIFALHLTSISSLLGAINFIVTTLNMRTNGMTMHKLPLFVWSIFITAFLLLLSL
PVLSAGITMLLLDRNFNTSFFEVAGGGDPILYEHLFWFFGHPEVYILIIPGFGIISHVVS
TYSKKPVFGEISMVYAMASIGLLGFLVWSHHMYIVGLDADTRAYFTSATMIIAIPTGIK
IFSWLATIYGGSIRLATPMLYAIAFLFLFTMGGLTGVALANASLDVAFHDTYYVVGHFH
YVLSMGAIFSLFAGYYYWSPQILGLNYNEKLAQIQFWLIFIGANVIFFPMHFLGINGMPR
RIPDYPDAFAGWNYVASIGSFIATLSLFLFIYILYDQLVNNKSVIYAKAPDFVESNTI
FNLNTVKSSSIEFLLT SPPAVHSFNTPAVQS*
            
>Schizosaccharomyces pombe 
MNSWWTYVNRWIFSTNAKDIAILYLL
FGLVSGIIGSVFSFIIRMELSAPGSQFLSGNGQLYNVAISAHGILMIFFFIIPALFGAFG
NYLVPLMIGAPDVAYPRVNNFTFWLLPPALMLLLISALTEEGPGGGWTVYPPLSSITSHS
GPAIDLAILSLQLTGISSTLGSVNLIATMINMRAPGLSLYQMPLFAWAIMITSILLLLTL
PVLAGGLFMLFSDRNLNTSFYAPEGGGDPVLYQHLFWFFGHPEVYILIMPAFGVVSHIIP
SLAHKPIFGKEGMLWAMLSIALLGLMVWSHHLFTVGLDVDTRAYFSAATMVIAIPTGIK
IFSWLATLTGGAIQWSRVPMLYAIGFLILFTIGGLTGVILSNSVLDIAFHDTYFVVAHFH
YVLSMGALFGLCGAYYWSPKMFGLMYNETLASIQFWILFIGVNIVFGPQHFLGLNGMPR
RIPDYPEAFVGWNFVSSIGSVISILSLFLFMYVMYDQFTSN RVVKTNPYLIPSYFDDNV
IFVNEKLGVAQSIEWLLHSPVHEHAFNTLPTKSI*
           
>C.elegans 
INLYKKYQGGLAVWLESSNHKDIGTLYFI
FGLWSGMVGTSFSLLIRLELAKPGFFLSNGQLYNSVITAHAILMIFFMVMPTMIGGFG
NWLLPLMLGAPDMSFPRLNNLSFWLLPTSMLLILDACFVDMGCGTSWTVYPPLS TMGHP
GSSVDLAIFSLHAAGLSSILGGINFMCTTKNLRSSSISLEHMTLFVWTVFVTVFLLVLSL
PVLAGAITMLLTDRNLNTSFFDPSTGGNPLIYQHLFWFFGHPEVYILILPAFGIVSQSTL
YLTGKKEVFGALGMVYAILSIGLIGCVVWAHHMYTVGMDLDSRAYFSAATMVIAVPTGVK
VFSWLATLFGMKMVFNPLLLWVLGFIFLFTLGGLTGVVLSNSSLDIILHDTYYVVSHFH
YVLSLGAVFGIFTGVTLWWSFITGYVLDKLMMSAVFILLFIGVNLTFFPLHFAGLHGFPR
KYLDYPDVYSVWNIIASYGSIISTAGLFLFIYVLLESFFSY
RLVISDYYSNSSPEYCMSNYVFGHSYQSEIYFSTTSLKN*
         
>Xenopus laevis 
MAITRWLFSTNHKDIGTLYLV
FGAWAGLVGTALSLLIRAELSQPGTLLGDDQIYNVIVTAHAFIMIFFMVMPIMIGGFG
NWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSFLLLLASSGVEAGAGTGWTVYPPLAGNLAHA
GASVDLTIFSLHLAGISSILGAINFITTTINMKPPAMSQYQTPLFVWSVLITAVLLLLSL
PVLAAGITMLLTDRNLNTTFFDPAGGGDPVLYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVT
YYSGKKEPFGYMGMVWAMMSIGLLGFIVWAHHMFTVDLNVDTRAYFTSATMIIAIPTGVK
VFSWLATMHGGTIKWDAPMLWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIMLHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFAIMGGFIHWFPLFTGYTLHETWAKIHFGVMFAGVNLTFFPQHFLGLSAMPR
RYSDYPDAYTLWNTVSSIGSLISLVAVIMMMFIIWEAFAAK
REVTTYELTSTMLEWLQGCPTPYHTLKTSLVQINHQ*
          
>Drosophila melanogaster
SRQWLFSTNHKDIGTLYFIFGAWAGMVGTSLSILIRAELGHPGA
LIGDDQIYNVIVTAHAFIMIFFMVMPIMIGGFGNWLVPLMLGAPDMAFPRMNNMSFWL
LPPALSLLLVSSMVENGAGTGWTVYPPLSAGIAHGGASVDLAIFSLHLAGISSILGAV
NFITTVINMRSTGISLDRMPLFVWSVVITALLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNLNTSFF
DPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIISQESGKKETFGSLGMIYAML
AIGLLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAVPTGIKIFSWLATLHGTQLSYSP
AILWALGFVFLFTVGGLTGVVLANSSVDIILHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIMAGFI
HWYPLFTGLTLNNKWLKSHFIIMFIGVNLTFFPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAYTTWNI
VSTIGSTISLLGILFFFFIIWESLVSQRQVIYPIQLNSSIEWYQNTPPAEHSYSELPL
LTN*
           
>human
MFADRWLFSTNHKDIGTLYLL
FGAWAGVLGTALSLLIRAELGQPGNLLGNDHIYNVIVTAHAFVMIFFMVMPIMIGGFG
NWLVPLMIGAPDMAFPRMNNMSFWLLPPSLLLLLASAMVEAGAGTGWTVYPPLAGNYSHP
GASVDLTIFSLHLAGVSSILGAINFITTIINMKPPAMTQYQTPLFVWSVLITAVLLLLSL
PVLAAGITMLLTDRNLNTTFFDPAGGGDPILYQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHIVT
YYSGKKEPFGYMGMVWAMMSIGFLGFIVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTSATMIIAIPTGVK
VFSWLATLHGSNMKWSAAVLWALGFIFLFTVGGLTGIVLANSSLDIVLHDTYYVVAHFH
YVLSMGAVFAIMGGFIHWFPLFSGYTLDQTYAKIHFTIMFIGVNLTFFPQHFLGLSGMPR
RYSDYPDAYTTWNILSSVGSFISLTAVMLMIFMIWEAFASK
RKVLMVEEPSMNLEWLYGCPPPYHTFEEPVYMKS*
           
>sea_urchin (Paracentrotus lividus)
MQLSRWLFSTNHKDIGTLYLIFGAWAGMVGTAMSVIIRAELAQP
GSLLNDDQIYNVVVTAHALVMIFFMVMPIMIGGFGNWLIPLMIGAPDMAFPRMNNMSF
WLIPPSFILLLASAGVESGAGTGWTIYPPLSSNIAHAGGSVDLAIFSLHLAGASSILA
SINFITTIINMRTPGMSFDRLPLFVWSVFVTAFLLLLSLPVLAGAITMLLTDRNINTT
FFDPAGGGDPILFQHLFWFFGHPEVYILILPGFGMISHVIAHYSGKREPFGYLGMVYA
MIAIGVLGFLVWAHHMFTVGMDVDTRAYFTAATMIIAVPTGIKVFSWMATLQGSNLQW
ETPLLWALGFVFLFTLGGLTGIVLANSSIDVVLHDTYYVVAHFHYVLSMGAVFAIFAG
FTHWFPLFCGYNLHPLWGKAHFFMMFVGVNLTFFPQHFLGLAGMPRRYSDYPDAYTLW
NTVSSIGSTISLVAMLFFIFLIWEAFASQREGVTPEFANASLEWQYNSFPPSHHTFDE
TPSTVVIVK*         

>Rhizophlyctis rosea (partial sequence)
WVVPVLIGAPDMAFPRLNNISFWLLPPSLFLFTIGMFSTEAGAGTGWTIYPPLSDTPYHL
GSAVDFSILALHIAGVSSLMGALNIITTTINMRAPGMSFEKLPLFVWSVFITAWLLVLSL
PVLAGAITMLLTDRNFNTSFYDPNGGGDPLLFQHLFWFFGHPEVYILILPGFGIISHIVS
RFAIKPVFGYIGMVYAMVSIGVLGFIVWSHHMFAVGLDVDTRAYFTAATMIIALPTGIKV
FSWLATLYGGQIHYYTPFIFSLAFILLFTFGGFTGVILANGSIDLALHDTYYVVGHFHYV
LSMGAVYALLGGLYYWVGKITGVQYNEKLGLIHLFVFTIAVNIV*